Idéer til speciale og bachelor

Nedenfor præsenteres en række forskellige emner der kan skrives om indenfor EU. For at skabe et nemt overblik er specialeemnerne inddelt i overordnede kategorier.

Danmark som udgangspunkt
 • Dansk sikkerhedspolitik i lyset af det danske EU-forsvarsforbehold
 • Lissabontraktatens konsekvenser for Danmark
 • Konsekvenserne ved den økonomiske krise generelt for EU og specifikt for Danmark (er den øgede integration forenelig med Danmarks EU politik?)
 • EU's indflydelse på Danmarks arktiske politik/strategi
 • En analyse af debatten i danske og internationale medier i anledningen af Kommissionens midtterm review, 2012
Formandskabet
 • Det danske formandskabs konsekvenser for Rådet
 • En analyse af den danske brug af småstatsstrategier under det danske formandskab i 2012
Komparativ analyse
 • Småstatsstrategier i EU: en sammenligning af Danmark med fx Finland
 • Sammenligning af dansk implementering af et EU-direktiv med et andet lands implementering
 • Sammenligning mellem Danmark og Norges EU-politik (fordele og ulemper, konklusion på den overordnede effekt af EU på små Skandinaviske systemer)
Udenrigspolitisk fokus
 • EU i det transatlantiske forhold: blød balancering og/eller fortsat partnerskab?
 • Hvordan spiller globale politikker ind på europæisk og national politik?
 • Måder hvorpå EU promoverer visse ideer, normer, institutioner og/eller politikker på inden for og ud over grænserne
Europæisering
 • Graden af europæisering på EU's kandidat lande på et eller flere specifikke områder
 • På hvilke områder er europæiseringen på det vestlige Balkan ens/forskellig med Tyrkiet?
 • Forskelle og ligheder mellem europæisering på nye og gamle medlemslande
 • Forholdet mellem et lands tiltrædelseskrav og tilpasningen til EU's normer (relevant på nye medlemslande og kandidatlande)
Implementering
 • Forskelle og ligheder på "compliance" status i nye medlemslande eller kandidatlande (sammenlign de to med hinanden eller sammenlign med et gammelt medlemsland)
 • Hvorfor adopterer kandidatlande EU acquis communautaire? Er det grundet konditionalitetspres, internt pres eller grundet normative faktorer såsom norm spredning og socialisering?
 • Kan der ses en sammenhæng mellem pres, der stammer fra EU og efterfølgende indenrigspolitiske ændringer? Når der vel og mærke ikke er tale om en retsakt
Demokratisk underskud
 • Hvordan vægtes demokratisk legitimitet i forhold til økonomisk stabilitet og vækst?
 • Er det demokratiske underskud flyttet til medlemslandene?
 • Borgernes tillid til de europæiske institutioner er faldet. Hvilket konsekvenser vil det have?
 • Hvilken politisk rolle spiller nationalisme for medlemsstaternes politik
 • Hvilke nye konfliktlinjer kommer til at spille en rolle om 20 år?
EU's institutioner
 • En analyse af den historiske udvikling i forholdet mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen
 • En analyse af Europa-Parlamentets varetagelse af nye ansvarsområder efter Lissabon, fx landbrug
 • En analyse af Kommissionens årlige 'declarations of assurance', hvad er det egentlig Kommissionen må tage forbehold for, i den måde de administrerer på?
 • En analyse af organisationskulturen i EEAS